Ullattimacken


Ullatti Macken investerar i landsbygden

Vi har på börjat arbetet med att göra Macken till en hybridbutik.

Snart kan du göra inköp på sena kvällar, tidiga morgnar och även på söndagar.


Något exakt datum för när arbetet är klart har vi inte än men under våren

kommer det vara klart


Region Norrbottenhar beviljat Ullattimacken Ekonomisk förening,
 investeringsbidrag för Omställning till hybridbutik


"Ullattimacken bidrar till målet i "Handlingsplan för ett servicerikt
Norrbotten 2023" att skapa förutsättningar för människor och företag
att bo och verka var de vill i länet och erbjudas god servicenivå med
hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.
Dess verksamhet bidrar även till Regionala utvecklingsstrategins
insatsområde "Hög livskvalitet i attraktiva livsmiljöer" och i och med
omställningen till hybridbutik uppfyller de åtgärdsförslaget "utveckla
smarta samhällen genom digitalisering".